sauna a infrasauna DYNTAR spol. s.r.o., Vitiněves 132, 506 01 Jičín, tel.: +420 602 232 031, e-mail: info@dyntar.cz
Otevřít menu
Sauny Dyntar
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem (zákazníkem) a společností DYNTAR spol. s r.o (zhotovitelem).

 1. Podpis smlouvy o dílo a realizace zakázky

  Zákazník může uzavřít zakázku se zaměstnanci obchodního oddělení společnosti DYNTAR nebo u autorizovaných prodejců společnosti DYNTAR, kteří mají platnou smlouvu o obchodním zastoupení. Realizaci každé zakázky, objednané zákazníkem s montáží předchází zaměření, při němž může být upřesněna konečná cena zakázky. Zákazník se zavazuje do 5-ti dnů od podpisu smlouvy uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny. Nebude-li záloha zaplacena v termínu, posune se adekvátně i termín plnění, a to o počet dní prodlení a bez nároku zákazníka na smluvní pokutu. Zbytek dohodnuté ceny uhradí zákazník zhotoviteli v hotovosti při převzetí díla, což bude uvedeno na předávacím protokolu. Zároveň bude zákazníkovi předán návod k obsluze. Do doby splacení celkové ceny je dílo majetkem zhotovitele a zhotovitel má právo jej zákazníkovi odebrat. V případě, že v souvislosti s montáží vznikne ze strany zákazníka nutné vícepráce, uhradí zákazník tyto vícepráce v plném rozsahu.

 2. Montáž

  Zákazník byl seznámen s podmínkami montáže a do termínu dle smlouvy připraví prostor pro umístění předmětu smlouvy v souladu s těmito podmínkami montáže a pokyny zhotovitele. Pokud se tak nestane, posune se adekvátně termín montáže bez nároku zákazníka na smluvní pokutu. Dojde-li ke změně rozměrů prostoru pro umístění předmětu smlouvy je zákazník povinen tuto změnu oznámit zhotoviteli nejpozději 21 dní před termínem montáže. Pokud se tak nestane, posune se automaticky termín montáže o 21 dní od data oznámení, nebo od zjištění skutečného stavu. Pokud při montáži díla naši technici zjistí, že prostor pro montáž není připraven dle smlouvy o dílo a proto nelze výrobek namontovat, budou více náklady spojené s úpravou výrobku nebo prostoru účtovány zákazníkovi anebo osobě odpovědné za zaměření nebo přípravu prostoru. Na termín montáže mohou mít vliv skutečnosti, jako je neuhrazená záloha, nebo nesplněná stavební připravenost.

  Pro účtování více nákladů je stanovena sazba za práci 350,- Kč za hodinu a doprava 10,- Kč za jeden kilometr. Doprava je účtována ze sídla firmy k zákazníkovi a zpět.

  Dřevěné výrobky společnosti DYNTAR jsou vyráběny z masivního dřeva a proto nelze zaručit shodnou barevnost a kresbu dřeva na všech plochách.

 3. DPH

  Pokud chce zákazník uplatnit sníženou sazbu DPH, musí splnit podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH dle zákona č.261/2007 Sb. Na důkaz tohoto prohlášení předkládá zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy doklady, kterými prokazuje vlastnictví a formu užívání objektu, do kterého bude předmět díla instalován (např. výpis z katastru nemovitostí). Tyto doklady musí být předloženy ke dni podpisu smlouvy, jinak bude na dílo stanovena základní sazba DPH. Změní-li se podmínky pro uplatnění snížené sazby DPH dle zákona č.235/2004Sb a zákona 302/2008Sb, je povinen objednatel zhotovitele neprodleně upozornit na tuto skutečnost a doplatit příslušný rozdíl v sazbě DPH, včetně sankčních poplatků.

 4. Záruka

  Na zhotovené dílo dle dané smlouvy poskytuje zhotovitel zákazníkovi rozšířenou záruku v délce trvání 84 měsíců od data předání a převzetí řádně ukončeného díla zákazníkem a jako potvrzení dohodnuté záruční lhůty vystaví a předá zákazníkovi při převzetí díla záruční list. Tato rozšířená záruka se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení, jako jsou žárovky, kryt osvětlení, topné spirály, čerpadla a propojovací hadice, hadičky čerpadla esencí (parní generátory) a spínací části regulace, na něž se poskytuje záruka 6 měsíců. Na všechny dodávané saunové doplňky, ochlazovací kádě, saunový nábytek, všeobecně elektrickou technologii je poskytována standardní záruka 24 měsíců ode dne prodeje, pokud není určeno jinak.

  Po dobu trvání záruky odstraní zhotovitel bezplatně všechny vady způsobené vadou materiálu nebo výrobou. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, tj. ode dne odevzdání do opravy do doby, kdy byl držitel vyzván výrobek převzít.

  Držitel výrobku je při uplatňování záruky povinen doložit záruční list řádně vyplněný prodejcem a vyplnit reklamační formulář, který je uveden na našich webových stránkách www.dyntar.cz. Ten slouží pro identifikaci zákazníka a závady, proto bude s reklamačním řízením započato až po dodání všech nutných dokladů.

Záruka zaniká a nevztahuje se na:

 • vady způsobené používáním výrobku nebo jeho části pro jiné účely než běžné účely anebo v rozporu s návodem použití
 • vady vzniklé nesprávným zapojením, instalací, užíváním výrobku nebo jeho části v rozporu s technickými a bezpečnostními normami, nesprávnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, neodbornou montáží, přetížením, nedodržením skladovacích a provozních podmínek
 • případy poškození vnějšími vlivy jako jsou např. mechanické poškození, poškození vodou, teplem, agresivními látkami a podobně, poškození neodvratnou událostí (živelnou pohromou, bouřkou atd.), zásahem do zařízení neoprávněnou osobou
 • na sauny a ostatní naše výrobky nebo jejich části, které jsou instalovány do prostoru bazénů a zákazník nezajistí dostatečné odvětrání prostoru vzduchotechnikou, nebo kvalitními odvlhčovači.

Zhotovitel se zavazuje provádět bezplatné odstranění reklamovaných vad neprodleně, nejpozději do 30 dní od reklamace uplatněné písemně (dopisem, faxem, e-mailem).

Upozornění: v případě, neadekvátní reklamace bude zákazníkovi účtován patřičný manipulační poplatek. V případě že si nejste něčím jisti, kontaktujte prosím naše reklamační oddělení na telefonu: 493 555 568.

nahoru

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Více informací    Rozumím